چیپست کارتریج

چیپست کارتریج

چيپ شارژ كارتريج پرينتر

چيپ شارژ كاتريج پرينتر ليزري HP با كيفيت بسيار بالا و قيمت مناسب براي مدلهاي زير موجود است:

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1215 – 1217

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1215 – 1217 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1515 – 1518

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1515 – 1518 قابل ريست شدن

چيپ چندكاره HP مدل 1312

چيپ چندكاره HP مدل 1312 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدل 2025

چيپ چندكاره HP مدل 2320

چيپ پرينتر HP مدل 3525

چيپ چندكاره HP مدل 3530

چيپ پرينتر HP مدل 1525 قابل ريست شدن

چيپ چندكاره HP مدل 1415 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدل 1025

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1600 – 2600 – 2605

چيپ چندكاره HP مدلهاي 1015 – 1017

چيپ پرينتر HP مدل 3600

چيپ پرينتر HP مدلهاي 3800 – 3505

چيپ پرينتر HP مدل 4700

چيپ چندكاره HP مدل 4730

چيپ پرينتر HP مدل 4005

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4025 – 4525

چيپ پرينتر HP مدل 5225

چيپ پرينتر HP مدل 5525

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4600 – 4650

چيپ پرينتر HP مدلهاي 5500 – 5550

چيپ پرينتر HP مدلهاي 5500 – 5550 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدلهاي 3500 – 3550

چيپ پرينتر HP مدل 3700

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1500 – 2500 (كارتريج و درام كيت)

چيپ پرينتر HP مدل 2550 (كارتريج و درام كيت)

چيپ چندكاره HP مدلهاي 2820 – 2840 (كارتريج و درام كيت)

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4500 – 8500

چيپ پرينتر HP مدل 6015 (كارتريج و درام كيت)

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1160 – 1300 – 1320

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2300 – 2400 – 2420 – 2430

چيپ پرينتر HP مدل 5200

چيپ پرينتر HP مدل 4100

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4014 – 4015 – 4515

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2035 – 2055

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2014 – 2015 – 2727

چيپ پرينتر HP مدل 3005 – 3027 – 3035

چيپ پرينتر HP مدل 4200

چيپ پرينتر HP مدل 4300

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4250 – 4350

چيپ چندكاره HP مدل 4345

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1005 – 1006

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1505 – 1120 – 1522

چيپ پرينتر HP مدل 1102

چيپ چندكاره HP مدلهاي 1132 – 1212 – 1214 – 1217

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1566 – 1606

چيپ چندكاره HP مدل 1536

چيپ پرينتر HP مدل 3015

چيپ چندكاره HP مدلهاي 5025 – 5035

——————————————

چيپ پرينتر Canon مدل 5000 – 5100

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 2410 – 5200

چيپ پرينتر Canon مدل 5050

چيپ پرينتر Canon مدل 5050 قابل ريست شدن

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8030 و 8050

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8030 و 8050 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر Canon مدل 7200

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8330 و 8550

چيپ پرينتر Canon مدل 7750

چيپ پرينتر Canon مدل 5300

چيپ پرينتر Canon مدل 5360

چيپ پرينتر Canon مدل 3300

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 3410 – 3460

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 3018 – 3010 – 3100 – 3150 – 3460

چيپ پرينتر Canon مدل 3250

چيپ پرينتر Canon مدل 6300

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 6000 – 8610 – 8620 – 8630

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 4410 – 4550

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 3500 – 3900 – 3920 – 3950 – 3970

——————————————

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي CLX-3160 – CLX-2160 – CLP-300

چيپست پرينتر Samsung مدل CLP-350

چيپست پرينتر Samsung مدل CLP-510

چيپست پرينتر Samsung مدل CLP-600 – CLP-650

چيپست پرينتر Samsung مدل CLP-610 – CLP-660

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي ML 2250, 2251

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي ML 2550, 2551, 2552

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي ML 1630, 1631, SCX 4500

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 4720, 4520

چيپست پرينتر Samsung مدل SCX 4200

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 3560

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 2150

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 2550

چيپست پرينتر Samsung مدل 2850

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 1630

چيپست پرينتر Samsung مدل SCX 4500

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 3050, 3051

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 3470, 3471

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 5330, 5530

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 4725

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 6120, 6220, 6320

چيپست پرينتر Samsung مدل SF 560R

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 4550

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1640, 2240 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1660, 1665 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1661, 1666 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1910, 1915 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 2525, 2580 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 2245 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 3310 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 2855 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SF 650, 650P (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SF 651 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 310, 315 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 320 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 325 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 620, 670 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLX 3170, 3175 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLX 3185 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLX 6220, 6250 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 3200 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4300 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4600 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4610, 4623 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4824, 4828 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 5637 (ريست شو 100%)

درام كارتريج Samsung مدلهاي ML 2550, 2551, 2552 :ا5500 تومان

همچنين تونر آمريكايي پرينتر سامسونگ با كيفيت فوق‎العاده بالا موجود است.

——————————————

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي C 522, 524, 530, 532, 534

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي Optra E 220, 321, 323

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي E 250, 350, 352

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي 330, 332, 340, 342, 203, 204

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي E230/232/330/332

چيپ پرينتر Lexmark مدل E120

چيپ پرينتر Lexmark مدل E450

چيپ پرينتر Lexmark مدل T420

چيپ پرينتر Lexmark مدل T430

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T520, 522

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T620, 622

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T630, 632, 634

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T640, 642, 644

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي X642, 644, 646

——————————————

چيپ پرينتر Xerox مدل PE120

چيپ پرينتر Xerox مدل PE220

چيپ پرينتر Xerox مدل 3119

چيپ پرينتر Xerox مدل 3200

چيپ پرينتر Xerox مدل 3150

چيپ پرينتر Xerox مدل 3250

چيپ پرينتر Xerox مدل 3420

چيپ پرينتر Xerox مدل 3450

چيپ پرينتر Xerox مدل 3500

چيپ پرينتر Xerox مدل 4118

چيپ پرينتر Xerox مدل M-20

چيپ پرينتر Xerox مدل 3300

چيپ پرينتر Xerox مدل 3428

چيپ پرينتر Xerox مدل 3435

چيپ پرينتر Xerox مدل 4500

چيپ پرينتر Xerox مدل 4510

چيپ پرينتر Xerox مدل 6110

چيپ پرينتر Xerox مدل 6120

چيپ پرينتر Xerox مدل 6125

چيپ پرينتر Xerox مدل 6128

چيپ پرينتر Xerox مدل 6130

چيپ پرينتر Xerox مدل 6140

چيپ پرينتر Xerox مدل C1110

——————————————

چيپ پرينتر Minolta مدل 1300W, 1350W

——————————————

چيپ پرينتر Ricoh مدل FX200

چيپ پرينتر Ricoh مدل AC205

——————————————

چيپ پرينتر Dell مدل 1500

چيپ پرينتر Dell مدل 1600

چيپ پرينتر Dell مدل 1700

چيپ پرينتر Dell مدل 1720

چيپ پرينتر Dell مدل 1815

چيپ پرينتر Dell مدل S2500

چيپ پرينتر Dell مدل M5200, W5300

——————————————

چيپ Sharp مدلهاي AR 5020, 5220, 5316, 5320

——————————————

كيفيت چيپ‏ها از نوع بسيار مرغوب است و به آساني روي كارتريج نصب مي‎شود.

‎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ريست چيپ پرينتر و چندكاره‎ سامسونگ براي مدلهاي زير:

CLP-300 – CLP-350 – CLP-510

CLP-600 – CLP-610 – CLP-650 – CLP-660

ML-1630 – ML-1631 – ML-2850

ML-3050 – ML-3470 – ML-3471 – ML-4550 – ML-4551

SF-560 – SF-565 – SF-750 – SF-755

SCX-4016 – SCX-4116 – SCX-4216 – SCX-4500

SCX-4725 – SCX-5330 – SCX-5525 – SCX-5530

SCX-6220 – SCX-6320 – SCX-6122 – SCX-6322

بديهي است براي ريست چيپ HP و سامسونگ بايد چيپ‎هايتان را براي ما ارسال نماييد.

امكان ارسال چيپ به سراسركشور توسط پست پيشتاز.

◄◄ حداقل سفارش معادل 9000 تومان مي‏باشد.

چیپست کارتریج
چیپست کارتریج

چیپست کارتریج

چیپست کارتریج

چیپست کارتریج چیست

نقش چیپست کارتریج

کاربرد چیپست کارتریج

علت تعویض چیپ ست کارتریج چیست؟

نقش چیپ ست در کارتریج
چیپ یک شمارنده است.

در بعضی از کارترج ها تعویض چیپست الزامیست.

شارژ کارتریج سامسونگ انجام شدنی نیست جز با ریست دستگاه یا تعویض چیپست.

در شارژ کارتریج سامسونگ یا باید دستگاه را ریست نمود یا باید در هر بار شارژ یک چیپست استفاده نشده را خریداری نمود.

البته شار کارتریج پرینترهای کانن و اچ پی معمولا بدون نیاز به تعویض چیپ ست و در مواردی که نیاز به تعویض چیپ ست باشد با هزینه ای بسیار پائین صورت می گیرد.

اما در شارژ کارتریج پرینترهای سامسونگ میبایست یا چیپ ست را که قیمتی در حدود سه برابر قیمت چیپ ست های کانن و اچ پی دارد را تهیه نمود و یا اینکه دستگاه را ریست نمود.

 

چیپست کارتریج
چیپست کارتریج

شارژ کارتریج روشی است کم هزینه و مقرون به صرفه جهت راه اندازی مجدد پرینتر.

چیپ ست نوعی شمارنده یا کنتور می باشد.

چیپست کارتریجقطعه ای الکترونیکی می باشد که بر روی کارتریج نصب شده است.

هدف از قرار دادن چیپ ست بر روی کارتریج غیر فعال کردن کارتریج می باشد اگر تعداد چاپ به بیش از حد مجاز برسد.

هدف از قرار دادن چیپ ست جلوگیری از شارژ کارتریج می باشد.

زمانیکه کارتریج غیر فعال می شود کاربر مجبور می شود که یک کارتریج فابریک خریداری کرده و در داخل دستگاه قرار دهد.

با اینکار شرکت سازنده به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از شارژ کارتریج می رسد و حتی کاربر را مجبور می کند که تنها از کارتریج اورجینال استفاده نماید.

اما این روش نتوانست شرکتهای سازنده را به هدف خود برساند و کماکان شارژ کارتریج در بسیاری از کشورها ادامه دارد.

زیرا هم چیپ ست های نو و صفر وارد بازار شدند

و هم امکان ریست کردن دستگاه ها ایجاد شد.

زمانیکه چیپ ست مصرف شده با چیپ ست جدید تعویض شود شماره کنتور صفر می شود و در این حالت میتوان مجددا کارتریج را شارژ و دوباره استفاده نمود.

معمولا یک چیپ ست تقریبا به 2000 برگ اجازه چاپ می دهد و وقتیکه کارتریج تمام شده را شارژ نمائیم و اگر تعداد چاپ نیز به این تعداد رسیده باشد دیگر دستگاه قادر به چاپ نخواهد بود حتی اگر کارتریج پر از تونر باشد.

در این حالت تنها راه ، تعویض چیپ ست می باشد.

با تعویض چیپ ست نو می توان از کارتریجی که آنرا شارژ نموده ایم استفاده نمائیم.

اما اینکار مقرون به صرفه نیست زیرا میبایست هر دفعه در هنگام شارژ کارتریج یک چیپ ست نیز تعویض گردد.

به همین جهت روشی به نام ریست ایجاد شد.

در این روش با هزینه ای بسیار پائین دستگاه به صورتی در می آید که دیگر هیچگونه اطلاعاتی از چیپ ست دریافت نمی کند و عملا چیپ ست را غیر فعال و بلا استفاده می کند.

در شارژ کارتریج پرینترهای اچ پی و کانن مشکلات ناشی از چیپ ست بسیار ناجیز و نادر میباشد.

اما در پرینترهای سامسونگ برای استفاده از کارتریج شارژ شده میبایست یا دستگاه را ریست نمود یا در هر بار شارژ یک چیپ ست جدید نیز تهیه نمود.

لینک های مهم :

شارژ کارتریجشارژ کارتریج در محلنمایندگی پرینترهای برادرنمایندگی پرینترهای hpتعمیرات پرینتردانلود داریور پرینتر hpخرید کارتریجتعمیرات فکسنمایندگی پرینتر canonخدمات hpاسکنر hpنمایندگی پرینترهای سامسونگتعمیرات پرینترهای کاننتعمیرات فکس پاناسونیک

وب سایت فروش انواع چیپ ست کارتریج | cartridge chip
فروش انواع چيپست جهت شارژ كارتريج پرينتر و فتوكپي.
علت تعویض چیپ ست کارتریج چیست؟ – ماشینهای اداری سرو
کارتریج…/4043-شارژ-کارتریج-به-همراه-تعوی…
علت تعویض چیپ ست کارتریج چیست؟ نقش چیپست در کارتریج چیپ یک شمارنده است.
فروش انواع چیپ ست پرینتر و کپی    
چیپ پرینتر HP مدلهای ۱۵۰۰ – ۲۵۰۰ (کارتریج و درام کیت). چیپ پرینتر HP مدل ۲۵۵۰ (کارتریج و درام کیت). چیپ چندکاره HP مدلهای ۲۸۲۰ – ۲۸۴۰ (کارتریج و درام کیت).
منوآل شاپ – چیپست کارتریج چیست؟    
۲۰ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – چیپست یا شمارنده وظیفه شمارش و کنترول تعداد برگ هایی را دارد که یک کارتریج با اندازه تونر مشخص و ظرفیت کاست خاص دارد در واقع هشدار تونر …
چیپ شارژ کارتریج پرینتر – ایران تجارت
قابل توجه شارژ کاران کارتریجهای پرینتر و فتوکپی: انواع چیپست برای شارژ کارتریج پرینتر و فتوکپی مدلهای HP – SAMSUNG -SHARP -MINOLTA- XEROX- …
فروش چیپ و چیپست کارتریج پرینتر لیزری
برای اطلاع از قیمت چیپها و لیست کامل مدلها به وبسایت ما Iranchipset مراجعه فرمایید. چیپست شارژ کاتریج پرینتر لیزری HP – سامسونگ – کانن -…
چیپ کارتریج سامسونگ – آپارات    
چیپ_کارتریج_سامسونگ
چیپ کارتریج سامسونگ. … دستگاه ریست چیپ کارتریچ پرینتر سامسونگ … مسولیت محتوای ویدئو ها با منتشر کننده آن است و آپارات مسولیتی نسبت به آن ندارد.
Chip E260 مرجع چيپ و چيپست اچ پي و سامسونگ و لكسمارك    
چيپست كارتريج پرينتر ليزري اچ پي – كانن – سامسونگ – لكسمارك – زيراكس – مينولتا … چيپست شارژ كاتريج پرينتر ليزرى با كيفيت بسيار بالا و قيمت مناسب …
استفاده بهینه از کارتریج | آخرین اخبار – پرینتر,کارتریج    
استفاده بهینه از کارتریج,کارتریج,چیپست,ریست,پرینتر سامسونگ.
قیمت چیپست chipset کارتریج-پردیس چاپگر باران    
سايت رسمي شرکت پردیس چاپگر باران.نمايندگي رسمي شرکت اچ پی.فروش و خدمات پس از فروش کليه محصولات اچ پي .پرينتر.اسکنر.کارتريج.تونر.لپ تاپ.